Fall
2013
Dodi LI Brit
Milah
Torah Readers Shabbat at the Jewish Center Chanukah
2012
Shabbat
Fall 2015
Shofar Lessons 1
Shofar Lessons 2
Adult Study in the Home Simchat Torah 2012 High Holidays1
High Holidays2

Purim

Summer Shabbat Picnic

Chanukah

Rabbi 25th Anniversary

Chavurah Education

Photos 2011 Purim 2014
 

Summer Shabbat Picnic