Fall
2013
Dodi LI Brit
Milah
Torah Readers Shabbat at the Jewish Center Chanukah
2012
Shabbat
Fall 2015
Shofar Lessons 1
Shofar Lessons 2
Adult Study in the Home Simchat Torah 2012 High Holidays1
High Holidays2

Purim

Summer Shabbat Picnic

Chanukah

Rabbi 25th Anniversary

Chavurah Education

Photos 2011 Purim 2014
 

Shabbat at the Jewish Center